اجرای کمپین نصب اپلیکیشن

  • اطلاع رسانی جهت نصب اپلیکیشن در لیست مورد نظر
  • آمار تحلیلی بر روی تعداد نصب
  • گزارشات دقیق از ارائه گزارش های تحلیلی بر اساس نیاز مشتری
  • ارسال ایمیل، پیامک بر اساس نیاز مشتری