اجرای کمپین نظرسنجی مشتریان

  • برگزاری نظرسنجی توسط اپراتور بر روی بانک مشتریان شما
  • تحویل داده های دسته بندی شده نتایج نظرسنجی
  • نظرسنجی هوشمند صوتی (نسخه بتا)