اجرای کمپین وفاداری مشتری

  • ارسال و دریافت یکپارچه پیام از کانال های ارتباطی متنوع در یک ساختار
  • پیگیری میزان رضایت مشتریان از خدمات
  • خدمات اطلاعرسانی عمومی به مشتریان
  • عیبیابی و رفع مشکل
  • پشتیبانی نصب
  • رسیدگی به شکایات
  • ایجاد مشتریان بالقوه