اجرای کمپین پرزنت محصول

 • اجرای تماس خروجی بر روی بانک شماره مشتریان
 • استخراج هوشمند شماره از پیامک های دریافتی
 • پاسخگویی اپراتور ها با استانداردهای شما
 • دسته بندی مشتریان بر اساس پاسخ داده شده و نشده، خریدار یا غیر خریدار، لیست سیاه و …
 • انجام تماس های انبوه بر اساس شماره های سفارشی شما
 • امکان ترسیم درخت پاسخگویی اختصاصی
 • پاسخگویی یا تماس مجدد سیستمی به تماس های ورودی
 • فروش مکمل
 • خدمات اشتراکگیری
 • خدمات سفارشگیری
 • خدمات ثبت نام
 • قابلیتهای تست بازار
 • خدمات برنامه زمانبندی رویدادها
 • وصول مطالبات