مرکز تماس شیفت دوم

 • ارائه خدمات مرکز تماس شیفت دوم به مشتریان
 • اجرای کمپین های تبلیغاتی صوتی به مشتریان
 • دسته بندی و آنالیز داده های بدست آمده از کمپین ها
 • پاسخگویی به تماس های ورودی در شیفت دوم
 • تعیین سفارشی و سیستمی درخت پاسخگویی (IVR)
 • اتصال به سیستم CRM داخلی
 • تبدیل درخواست مشتریان به گردش کار درون سازمانی
 • ارائه کد پیگیری یکپارچه به ازای تمامی کانال های ارتباطی
 • ارتقای کمی و کیفی بسته خدمات بانکی
 • افزایش رضایت مشتریان از طریق ارزشآفرینی
 • مشاوره و راهنمایی در امور بانکی
 • اطلاع رسانی، شفافسازی و اعتمادسازی
 • آموزش نحوه استفاده از خدمات بانکی
 • رسیدگی و پیگیری مشکلات احتمالی در امور بانکی
 • ایجاد بستر ارتباطی آسان و سریع برای تعامل آموزنده
 • انتقال بازخورد ها به درون سازمان، با هدف بهبود فرآیندهای کاری
 • اجرای نظرسنجی مشتریان